Eestlased KGB välisluures: Tallinna kaupmehe pojast sai salaagent Iisraelis

KGB toimik.

FOTO: Väljavõte kapo aastaraamatust

Postimees avaldab teise loo Nõukogude Liidu kasuks KGB välisluures töötanud eesti agentidest.

Möödunud nädalal avaldatud KaPo aastaraamatus on lisaks kaitsepolitsei viimase aasta saavutuste tutvustamisele ka peatükk, milles kirjeldatakse KGB tegevust välis-Eesti suunal – kuidas käis end Rootsis ja teistes riikides sisse seadnud kogukondadesse inflitreerumine ja nende kogukondade sees diversioonide loomine.

«Aastaraamatu ajaloo-osast saame tänavu pildi Nõukogude repressiivorganite tegevusest, millega üritati lõhestada kodu- ja väliseesti kogukondi, et kiirendada Eesti sovetiseerimist ning hoida elanikke kontrolli all,» kirjutab aastaraamatu ees-sõnas KAPO peadirektor Arnold Sinisalu.

KaPo loal avaldab Heureka selle nädala jooksul valiku ajaloo peatükis välja toodud lugudest. Järgnev on KaPo tõlge KGB tekstist. Tõlkes on teadlikult püütud säilitada KGB-le omast sõnavara. Eilses KGB agentide loos tõime välja agendi «Skvortsov» loo, seekord pöörame pilgu Iisraeli suunal töötanud agendile «Maiski».

Agent «Maiski» lugu

«Maiski» (tuvastatud kui Leon Blumenfeld 1917–1968, pärast tagasitulekut 1956. a kevadel töötas kuni surmani ENSV Plaanikomitees) – juudi kaupmehe poeg, sündinud 1917. aastal Eestis, agronoom-ökonomist. Õpingute ajal juudi gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis oli organisatsiooni Sionistid-Revisionistid liige, sionistliku korporatsiooni Hasmonea esimees, omas laialdasi sidemeid Baltikumi, Euroopa riikide ja Iisraeli silmapaistvate sionistlike tegelaste hulgas. Sõja ajal töötas erinevates asutustes ja ametkondades Nõukogude tagalas. Koostööle riikliku julgeoleku organitega värvati 1946. aastal iseloomustusega kohusetundlik agent. Andis hinnalist teavet sionistlike organisatsioonide tegevuse kohta Eestis ja välismaal. Tema materjalid paistsid silma objektiivsusega, töötlusaluste objektide tegevuse sügava analüüsiga. Oli mehine ja tahtejõuline inimene, ilmutas ülesannete täitmisel mõistlikku initsiatiivi. Võttes arvesse neid isikuomadusi ja sugulussidemeid ning mõjukaid tutvusi Soomes, Iisraelis jt kapitalistlikes riikides, valiti ta Iisraelisse väljaviimise kandidaadiks.

Pärast ettevalmistust viidi «Maiski» 1952. aasta alguses Soome kaudu Tel-Avivi. Sattudes Iisraeli vastuluure tugevdatud vaatluse alla, pidas ta edukalt vastu mitmekordsed ametlikud ja mitteametlikud kontrollid ning legaliseerus tema legendi uskunud vastuluure ülema Manori abiga, saades tööle põllumajandusministeeriumisse. Varsti hakkas «Maiski» tegutsema vastavalt plaanile, mis töötati välja tema ettevalmistuse ja väljaviimise ajal. Ta võitis lõplikult Manori usalduse, kes tutvustas teda Iisraeli luureülemale K. Karmilile.

Töötades NSV Liidu julgeolekuorganite Tel-Avivi residentuuri juhatusel, hankis «Maiski» väärtuslikke materjale Moskvas diplomaatilise katte all töötavatest Iisraeli luurajatest, kellest kaks saadeti NSV Liidust välja, edastas Nõukogude luurele muid operatiivse iseloomuga materjale.

«Maiski» hea reputatsioon Iisraeli luures aitas tal saada häid positsioone parteides Betar ja Herut ning tutvuda nende juhtkonnaga, sh M. Beginiga. «Maiskilt» laekus Keskusele regulaarselt teavet  tema poolt töödeldavate sionistlike organisatsioonide kohta, Iisraeli partei- ja riigitegelaste üksikasjalikke iseloomustusi, Iisraeli luure nõukogudevastasest õõnestustegevusest.

1955. aasta suveks saavutas agent täiendavad luurevõimalused – talle lähenesid USA saatkonna atašee LKA töötaja Zagorski ja tema järglane Sutterlan. Kuid sel ajal võttis Keskus vastu otsuse ta tagasi NSV Liitu kutsuda: tekkis reaalne oht, et Iisraeli vastuluure, analüüsides kahe Moskvas sissekukkunud töötaja väljasaatmist, leiab seose «Maiskiga».

Olles Iisraelis viibitud perioodil teinud palju kasulikku Nõukogude luurele, tuli «Maiski» Eestisse tagasi. Agendi edukas töö keerulises agentuur-operatiivses olukorras osutus võimalikuks tänu heale ettevalmistusele tööks välismaal. Agendi legendiga varustamist, Soome väljaviimise kanali leidmist ja väljaviimise operatsiooni ennast juhtis 1. osakonna ülem M. V. Filimonov. Operatiivselt ja ladusalt juhtis «Maiski» tööd Iisraelis Tel-Avivi residentuur.

Kust KaPo avaldatud tekstid pärinevad?

Eesti NSV KGB  osakond oli vastuluureosakond, mis allus NSV Liidu KGB Teisele Peavalitsusele. Neljanda osakonna töö sarnanes toona paljuski vastuluureosakonna tööga, jälgiti välisriikide luureagente, Saksa okupatsiooni kollaborante, asumiselt põgenenud inimesi jt. KGB agentuuri teemat on lähemalt käsitlenud ajaloolane Indrek Jürjo 1996. a ilmunud raamatus «Pagulus ja Nõukogude Eesti» (kordustrükk 2014).

Välisluurega tegeles Eesti NSV KGBs esimene osakond ja see oli allutatud vastavalt NSV Liidu KGB Esimesele Peavalitsusele. Välisluureosakonna aruanded Eesti arhiivides tervikuna säilinud ei ole. Mõningase ülevaate esimese osakonna tööst annab Eesti Rahvusarhiivis säilitatav Eesti NSV KGB välisluure toimikute kollektsioon, mis sisaldab dokumente aastatest 1924–1968. Omalaadse täiendusena sellele allikmaterjalile avaldame siinses aastaraamatus Eesti NSV KGB luureosakonna ajaloost jutustava artikli, mille autoriteks on märgitud KGB töötajad E. K. Gein ja A. K. Johanson. Artikkel ilmus 1985. a Moskvas NSV Liidu KGB Esimese Peavalitsuse instituudi trükises «NSV Liidu KGB territoriaalsete organite esimeste allüksuste ajaloo ülevaade. Kogumik nr 2. Leedu, Läti ja Eesti NSV esimeste (luure)allüksuste ajaloo ülevaade» ning kandis märget «salajane».

Oluline on meeles pidada, et tegu on ENSV KGB esimese osakonna moodustamise 40. aastapäevale pühendatud ja selle algusaegu heroiseeriva traditsioonilise KGB käsitlusega. Selles viidatakse küll ENSV KGB esimese osakonna arhiivitoimikutele, kuid esitatud andmed on valikulised, et mitte paljastada agentide nimesid, töömeetodeid ja operatsioonide üksikasju. Kui keegi oskab siin toodud sündmustele midagi lisada või teab analoogseid juhtumeid, siis palume sellest Kaitsepolitseiametile teatada.

Populaarne

Tagasi üles